Acceptarea Termenilor și condițiilor privind prestarea de servicii de către DENTI SERVICE prin intermediul canalelor de acces electronic

Termenii și condițiile privind prestarea de servicii de către S.C. DENTI SERVICE S.R.L., denumită în continuare DentiService, prin intermediul canalelor de acces electronic, cu sediul în România, str. Stefan cel Mare,bl.34, sc.B, ap.1, Bacau,  înregistrată în Reg. Com. sub nr. J04/1846/1992, CIF 954703 și înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. ………………, se aplică serviciilor disponibile prin intermediul website-ului: www.dentiservice.ro si a site-urilor afiliate acestuia.

Vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării website-ului dentiservice.ro si a site-urilor afiliate acestuia. Accesarea website-ului dentiservice.ro si a site-urilor afiliate acestuia presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor, acestea având valoare contractuală deplină. DentiService  își rezervă dreptul de a modifică în orice moment conținutul website-ului propriu.

Ori de câte ori sunt folosiți termenii următori, aceștia trebuie înțeleși ca:

Termenii și condițiile – reglementările furnizării de servicii de către Denti Service prin intermediul canalelor de acces electronic, servicii disponibile prin intermediul website-ului propriu si a site-urilor afiliate acestuia.

Centrul de contact pentru clienți – Centrul de asistență pentru clienți Denti Service, disponibil la tel. ………… sau adresa de email: ………………….

Date personale – informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puțeti fi identificat.

Protecția datelor cu caracter personal și a drepturilor de proprietate intelectuală

Denti Service este administratorul datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prestării serviciilor medicale.

Conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 (RGDPR), Denti Service  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de dumneavoastra.

Prin completarea datelor necesare programarii online, clientul declara, accepta si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre operator în concordanța cu dispozițiile legale, scopurile declarate sau în vederea executării contractului dintre părți, după caz.

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor de către Denti Service și include următoarele categorii de date:

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camera de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii).

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; şi alte informatii de acest gen; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră .

Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie.

Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private).

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile).

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).

În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care vă comunicăm informatii necesare pentru protejarea starii dumneavoastre de sanatate sau  pentru a facilita accesarea serviciilor noastre medicale.

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal

Având în vedere specificul activităţii noastre (prestare de servicii medicale), este normal să colectăm sau să prelucrăm si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal.

Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacităţii de muncă a dumneavoastră (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială.
 • Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
 • În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, de exemplu: protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României.
 • În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră.

Scopurile principale  pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt pentru prestarea de servicii medicale către dumneavoastră, înregistrarea serviciilor medicale prestate, oferirea de servicii promoţionale sau informatii despre promotiile noastre, activarea sau particularizarea abonamentelor dumneavoastră la serviciile noastre, programări, identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră cu privire la rezultatele serviciilor prestate.

Totodată, prelucrăm date cu caracter personal  referitoare la dumneavoastră și pentru:

 • Comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind serviciile medicale disponibile in clinicile Denti Service, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care v-ar putea interesa.
 • Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.
 • Gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte.
 • Soluţionarea disputelor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute.
 • Sondaje: Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.
 • Îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră.

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România).

În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Din păcate nu este posibil să vă oferim la acest moment informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare pacient în parte.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

 • Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.
 • Asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre.
 • Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri, din România sau din străinătate – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
 • Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Denti Service, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi.
 • Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
 • Orice achizitori sau posibili achizitiori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din România sau din alt stat – în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.
 • Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, asigurători.
 • Medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale; fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră .

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Conform art. 15 alin. (1) din Regulamentul  nr. 679/2016 (RGDPR), persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 • (a) scopurile prelucrării;
 • (b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • (e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 • (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
 • (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Conform art. 16 din Regulamentul  nr. 679/2016 (RGDPR), persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în conformitate cu art. 17 din Regulamentul nr. 679/2016 (RGDPR) și celelalte dispoziții legale în materie.

În condițiile Regulamentului nr. 679/2016 (RGDPR), persoana vizată mai are dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor  (art. 20) și  dreptul la opoziție (art. 21).

Denti Service deține drepturile de autor asupra materialelor publicate pe website. Dispoziții finaleDenti Service își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica funcțiile disponibile pe website, precum și de a înceta colaborarea cu anumiți parteneri.Denti Service  își rezervă dreptul de a suspenda accesul la website propriu si a site-urilor afiliate acestuia în orice moment.În caz de întrebări sau rezerve privind utilizarea website-ului propriu si a site-urilor afiliate acestuia,Utilizatorul poate depune o reclamație în formă electronică la următoarea adresa de e-mail: …………….. sau prin contactarea Centrului de Contact pentru Clienți. Plângerea depusă corespunzător trebuie să conțină informațiile despre utilizator (numele și celelalte date identificare) și o descriere a problemei care stă la baza plângerii. După ce a primit o plângere, Denti Service va lua imediat măsuri pentru a clarifica problema și în termen de 30 de zile va răspunde utilizatorului prin telefon sau e-mail-ul specificat în cerere, sau ultima adresă de e-mail furnizată de Utilizator în scop de contact sau la adresa de corespondență dată de Utilizator dacă trimite un răspuns prin scrisoare, dacă utilizatorul indică în cerere că dorește să primească un răspuns în acest formular.Denti Service își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile, în special în următoarele cazuri: modificări ale legilor referitoare la serviciile și informațiile disponibile prin intermediul website ului propriu, introducerea de noi soluții tehnologice pentru serviciile și informațiile disponibile prin intermediul website ului propriu.

Denti Service nu raspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a Termenilor și condițiilor.

Denti Service nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării www.detiservice.ro si a site-urilor afiliate acestuia și nici pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri.

Legea română este legea aplicabilă Termenilor și condițiilor.